Bengali Brahmin Gopal Karan Khandayat
Rajput Sudra Teli Vaishya Marwari
Jain Muslim Sikh Christian Others
b  Gopal Bride  a